គ្រូមានបទពិសោធន៍​ច្រើន​ឆ្នាំ​

លោកគ្រូ​អ្នក​គ្រូ​សុទ្ថតែ​ធ្លាប់​បាន​ឆ្លង​ការ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ដែល​ប្រ​កប​ដោយ​ វិជ្ជា​ជីវៈ​ខ្បស់​ និង​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​បង​ប្អូន​មាន​ជំនាញ​ និង​ចំនេះ​យ៉ាង​ពិត​ប្រា​កដ​។​

Learn More

មាន​ជំនាញ​ពិត​ប្រាកដ​

ការ​សិក្សា​របស់​បង​ប្អូន​ គឺ​ត្រូវ​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ខ្ពស់​ ពី​សំណាក់​លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ​ដែល​បង្រៀន​បង​ប្អុន​ ហើយ​បង​ប្អូន​​ច្បាស់​ជា​អាច​សម្រេច​គោល​ដៅ​ របស់​បង​ប្អូន​បាន​។​

Learn More

ផ្តល់ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ង្នក​រៀន​

ការ​បង្រៀន​គឺមាន​សម្ភារៈ​បង្រៀន​គ្រប់​គ្រាន់​ ថែម​ទាំង​ ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិទ្យា​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​ និង​មធ្ោយ​បាយ​សំខាន់​ៗ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​បង​ប្អូន​ងាយ​យល់​​​។​

Learn More

មាស ដារ៉ាវុត

Address Line Here

teacher@teacher.com
06/06/1979

Follow us

ព្រហ្ម វុទ្ធី

កំពង់​ធំ

promputhy@gmail.com
07/18/1985

Follow us

កុល សេរីរិទ្ទ

Siem Reap

sireyrith@gmail.com
08/12/2016

Follow us

សេង ស៊ង់

គោក​រុន​ មុខ​ប៉ែន​ ពួក​ សៀម​រាប​

sourng@rpitssr.edu.kh
01/13/2017

Follow us

Mr.ABC

Krong Siem Reap

abcd@gmail.com
02/27/2014

Follow us

Comming Soon!